CongretSlide1
Slide1
LungDiag
previous arrow
next arrowกำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สถาบันโรคทรวงอก


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช


คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 กำหนดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพสไปโรเมตรีย์โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566


โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์โดยสมาคมอุรเวขช์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี


โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ อ.องครักษ์ จ.นครนายก กำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ อ.องครักษ์ จ.นครนายก


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช


สมาคม​อุร​เวช​ช์​แห่ง​ประเทศไทย​ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์
ขอ​แสดง​ความยินดี​กับสมาชิกทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัย
ในงานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตธานี พัทยา 22 เม.ย.2566โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือที่รู้จักกันในนามโรคถุงลมโป่งพอง หรือ COPD เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของโลก ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปีจึงถูกตั้งให้เป็นวัน World COPD Day เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้

ในปีนี้ ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรค COPD ตั้งแต่การวินิจฉัย การให้การรักษาและการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมี

  1. การจัดหน่วยเป่าปอด (Spirometry) สัญจร ไปยังโรงพยาบาลที่ไม่สามารถเป่าปอดได้ ให้ผู้ป่วยที่รอการวินิจฉัยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
  2. คณะทำงานกลุ่มโรคหลอดลม ได้พัฒนา SIMPLE COPD Application เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย COPD ตั้งแต่การประเมินโรค การเลือกยารักษา การปรับยา วิธีการสอนใช้อุปกรณ์พ่นสูดรวมไปถึงคำแนะนำอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้ป่วย COPD โดยอ้างอิงจาก GOLD 2022 และ Thai COPD Guideline 2565 เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่าย สะดวกและถูกต้อง
  3. จัดทำ VDO สั้นๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้สังเกตอาการตนเอง เข้ารับการตรวจวินิจฉัย และปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อต้องอยู่กับโรค COPD

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง มีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นควัน ละอองสารเคมี เป็นแล้วไม่มีโอกาสหาย แต่สามารถลดอาการของโรคได้ โดยการใช้ยาขยายหลอดลมเป็นประจำและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่มหรือไอมีเสมหะ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย ยิ่งเร็วยิ่งเป็นผลดี

สมัครสมาชิก


ประกาศ
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
– ปีการศึกษา 2566 จะเป็นการคัดเลือกผ่าน สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– จำนวนศักยภาพในการฝึกอบรม 34 ตำแหน่งใน 11 สถาบันฝึกอบรม
– กำหนดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2565 โดยให้เลือกไม่เกิน 2 อันดับ ให้ผู้สมัครส่งใบแสดงความจำนงไปที่ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ และเอกสารประกอบการคัดเลือกที่แต่ละสถาบันกำหนดไปที่สถาบันที่ผู้สมัครเลือก
– การสัมภาษณ์อันดับที่ 1 และ 2 จะเป็นวันเดียวกัน ในทุกสถาบัน (ประมาณสัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 ่จะไม่ถูกเชิญไปสัมภาษณ์ในอันดับที่ 2
– สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ อาจพิจารณาเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ในการณีที่ยังมีตำแหน่งว่างของสถาบันฝึกอบรม
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 (ทั้งครั้งที่ 1 และ 2) จะต้องดำเนินการสมัครในระบบของแพทย์สภา ตามประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทย์สภารอบที่ 1
– รายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัคร สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารแนวทางการคัดเลือก หรือสามารถสอบถามได้ที่
คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล โทรศัพท์ 086-392-1662 E-mail : thaitst.tst@gmail.com
คุณพรธิภา ประสานกุล โทรศัพท์ 084-559-2190 E-mail : thaitst@gmail.com

หลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด/ภาคผนวก

หลักสูตร-มคว-1-โรคระบบการหายใจDownload